ស្រីធម្មរាជា

ពីវិគីភីឌា

ស្រីធម្មរាជា រឺ អង្គឥមទី២ (១៧០៦ - ១៧៤៨)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧៤៧ ដល់ គ.ស. ១៧៤៨