ស្រុកនាងរង

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកនាងរង ជាស្រុកស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តបុរីរម្យ កាលដើមឡើយ ស្រុកនេះជាអាណាខេត្តរបស់ ខេត្តនាងរង ដែលថៃបានកាត់បញ្ចូលមួយភាពមកក្នុង ខេត្តបុរីរម្យ មួយភាគទៀតកាត់បញ្ចូលទៅក្នុង ខេត្តនគររាជ

រដ្ឋបាលស្រុក[កែប្រែ]