ស្រុកលំផាត់

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកលំផាត់ (អង់គ្លេស: Lumphat District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តរតនគិរី ដែលមានរដ្ឋបាល ៦ឃុំ និង ២៧ភូមិ÷

ស្រុកលំផាត់
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៦០៥០១ ឃុំជ័យឧត្ដម Chey Otdam Commune
១៦០៥០២ ឃុំកាឡែង Ka Laeng Commune
១៦០៥០៣ ឃុំល្បាំង១ Lbang Muoy Commune
១៦០៥០៤ ឃុំល្បាំង២ Lbang Pir Commune
១៦០៥០៥ ឃុំបាតាង Ba Tang Commune
១៦០៥០៦ ឃុំសេដា Seda Commune
ចំនួនភូមិសរុប ២៧