ស្រុកសំរោង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកសំរោងមាន២កន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា