ស្រុកអូរយ៉ាដាវ

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកអូរយ៉ាដាវ (អង់គ្លេស: Ou Ya Dav District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តរតនគិរី ដែលមានរដ្ឋបាល ៧ឃុំ និង ២៩ភូមិ÷

ស្រុកអូរយ៉ាដាវ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៦០៧០១ ឃុំបរខាំ Bar Kham Commune
១៦០៧០២ ឃុំលំជ័រ Lum Choar Commune
១៦០៧០៣ ឃុំប៉ក់ញ៉ៃ Pak Nhai Commune
១៦០៧០៤ ឃុំប៉ាតេ Pa Te Commune
១៦០៧០៥ ឃុំសេសាន Sesan Commune
១៦០៧០៦ ឃុំសោមធំ Saom Thum Commune
១៦០៧០៧ ឃុំយ៉ាទុង Ya Tung Commune
ចំនួនភូមិសរុប ២៩