ហង់រី កាវិនឌីស

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារ:Cavendish-portrait.jpg

Henry Cavendish (ជាភាសាខ្មែរ ហង់រី កាវិនឌីស, ហិនរី កាវិនឌីស, ហេនរី កាវិនឌីស) (ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧៣១ - ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៨១០) ជាគីមីវិទូ និងរូបវិទូ ជនជាតិ អង់គ្លេស។ លោកបានរកឃើញធាតុគីមី អ៊ីដ្រូសែន នៅឆ្នាំ ១៧៦៦។ លោកកើតនៅ​ ទីក្រុង នីស(Nice) ប្រទេស បារាំង។