ឡាទិច (លំដាប់)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

យកA ជាសំនុំមួយ។ យក≤ ជាទំនាក់ទំនង លំដាប់ជាផ្នែក នៅលើ​សំនុំ​A។
សំនុំA បង្កើតជា ឡាទិច ដោយសារ ទំនាក់ទំនង≤ បើសិនជា:
គ្រប់គូ<a, b> ដែល a, b ∈A មាន supremum តែមួយ​ និង infimum​ តែមួយគត់។
supremum : (join) a∨b
infimum: (meet) a∧b