អក្សរឡាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អក្សរឡាវ (ອັກສອນລາວ, អាក់សនឡាវ) គឺជាអក្សរបឋមដែលប្រើសម្រាប់សរសេរភាសាឡាវនិងភាសាជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវ វាក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីសរសេរភាសាលាវផងដែរ ប៉ុន្តែត្រូវបានជំនួសដោយអក្សរថៃ មានព្យញ្ជនៈចំនួន ២៧ តួ (ພະຍັນຊະນະ, ផះយ៉ានឆះណះ) ព្យញ្ជនៈបរិវេណ ៧ តួ (ພະຍັນຊະນະປະສົມ, ផះយ៉ានឆះណះប៉ះសម) ស្រៈ ៣៣ តួ (ສະຫລະ/ສະຫຼະ, សះឡះ) និងវណ្ណយុត្ត ៤ តួ (ວັນນະຍຸດ, វ៉ាន់ណះយុត)

ព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

អក្សរ ឈ្មោះ ពាក្យអាន អត្ថន័យ ប្រៀបធៀបអក្សរខ្មែរ
ໄກ່ ក កៃ មាន់ ក គ
ໄຂ່ ខ ខៃ ស៊ុត ខ ឃ
ຄວາຍ ខ ខ្វាយ/ខួយ ក្របី ខ ឃ
ງົວ ង ងួ គោ
ຈອກ or ຈົວ ច ចក កញ្ចក់ ច ជ
ເສືອ ស សឿ ខ្លា
ຊ້າງ ស សាង ដំរី
ຍຸງ ញ, យ យ យុង មូស ញ យ
ເດັກ ដ ដេក កូន ដ ឌ
ຕາ ត តា ភ្នែក ត ទ
ຖົງ ថ​ ថុង កាបូប ថ ធ ឋ ឍ
ທຸງ ធ ធុង ទង់ ថ ធ
ນົກ ន នក បក្សី ន ណ
ແບ້ ប បែ ពពែ
ປາ ប៉ ប៉ា ត្រី ប៉ ព
ເຜິ້ງ ភ ភើង / ផ ផឹង ឃ្មុំ ផ ភ
ຝົນ ហ្វ ហ្វ ហ្វុន ភ្លៀង ហ្វ
ພູ ភ ភូ ភ្នំ ផ ភ
ໄຟ ហ្វ ហ្វ ហ្វៃ ភ្លើង ហ្វ
ແມວ ម ម៉ែវ ឆ្មា
ຢາ យ យ៉ា ថ្នាំ យ ញ
ຣົຖ (ລົດ) រ រត់ ឡាន
ລີງ ល លីង ស្វា ល ឡ
ວີ វ វី កង្ហារ
ຫ່ານ ហ ហាន ក្ញាន
ໂອ អ អូ ចាន
ເຮືອນ ហ ហឿន ផ្ទះ

ព្យញ្ជនៈបរិវេណ[កែប្រែ]

អក្សរ ប្រៀបធៀបអក្សរខ្មែរ
ຫງ ង, ហ្ង
ຫຍ
ຫນ ន, ណ, ហ្ន
ຫມ ម, ហ្ម
ຫຼ ຫລ ល, ឡ, ហ្ល
ຫວ

ស្រះ[កែប្រែ]

ស្រៈខ្លីនិងវែង[កែប្រែ]

ស្រៈខ្លី ស្រៈខ្លីវែង
អក្សរ ស្រៈពេញតួ ស្រៈនិស្ស័យ ប្រៀបធៀបអក្សរខ្មែរ អក្សរ ស្រៈពេញតួ ស្រៈនិស្ស័យ ប្រៀបធៀបអក្សរខ្មែរ
ចុងក្រោយ កណ្ដាល ចុងក្រោយ កណ្ដាល
◌ະ ◌ັ◌ - ះ, ័ អះ, អាក់ ◌າ អា អា
◌ິ អ៊ិ ◌ີ អ៊ី
◌ຶ - អ៊ឹ ◌ື - អ៊ឺ
◌ຸ អ៊ុ ◌ູ អ៊ូ
ເ◌ະ ເ◌ັ◌ - េះ អេះ ເ◌ អេ
ແ◌ະ ແ◌ັ◌ - - អែះ ແ◌ - អែ
ໂ◌ະ ◌ົ◌ - - អុ ໂ◌ ឱ, ឲ អូ
ເ◌າະ ◌ັອ◌ - ោះ អោះ. អក់ ◌ໍ ◌ອ◌ - - អ, អរ
ເ◌ິ - - អើះ, អឹ ເ◌ີ អើ, អឺ
ເ◌ັຍ ◌ັຽ◌ - - អៀះ, អ៊ះ ເ◌ຍ ◌ຽ◌ - អៀ, អ៊ា
ເ◌ຶອ - - អឿះ ເ◌ືອ - អឿ
◌ົວະ ◌ັວ◌ - - អួះ ◌ົວ ◌ວ◌ - អួ

ស្រៈពិសេស[កែប្រែ]

អក្សរ ស្រៈពេញតួ ស្រៈនិស្ស័យ ប្រៀបធៀបអក្សរខ្មែរ
ໄ◌, ໃ◌* អៃ, អាយ
ເ◌ົາ អៅ, អាវ
◌ໍາ - ាំ អាំ, អាម

លេខ[កែប្រែ]

លេខអារ៉ាប់ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
លេខលាវ ໑໐ ໒໐
ឈ្មោះភាសាលាវ ສູນ ໜຶ່ງ ສອງ ສາມ ສີ່ ຫ້າ ຫົກ ເຈັດ ແປດ ເກົ້າ ສິບ ຊາວ
លេខខ្មែរ ១០ ២០
សរសេរតាមសូរស័ព្ទភាសាខ្មែរ ស៊ូន នឹង សង សាម ស៊ី ហា ហក់ ជេត ប៉ែត កាវ ស៊ិប សាវ
បកប្រែ សូន្យ មួយ ពីរ បី បួន ប្រាំ ប្រាំមួយ ប្រាំពីរ ប្រាំបី ប្រាំបួន ដប់ ម្ភៃ