ស្រីធម្មរាជា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អង្គឥមទី២)
Jump to navigation Jump to search

ស្រីធម្មរាជា រឺ អង្គឥមទី២ (១៧០៦ - ១៧៤៨)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧៤៧ ដល់ គ.ស. ១៧៤៨