អត្ថបទ(ប្រើបា្រស់ភាសា)

ពីវិគីភីឌា

​ ​​អត្ថបទ(ប្រើបា្រស់ភាសា)

អត្ថបទ គឺជាសញ្ញាណមួយដែលបានប្រើបា្រស់នូវភាសាវិទ្យាសាស្រ្ត(ភាសាវិទ្យា សង្គមភាសាវិទ្យា រៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃមុខងារភាសាវិទ្យា ការនិយាយស្តី វែកញែក ការសិក្សារបៀបប្រើភាសាក្នុងសង្គម សិក្ខាសាលា ល្ខោនត្រួតត្រាអគ្គិសនី) ក្នុងផ្លូវពីរខុសគ្នាគឺដូចជា៖

 • អត្ថបទផ្ទុកនឹងលាយលក្សរអក្សរ
 • អត្ថបទ សង្គម

អត្ថបទផ្ទុកនឹងលាយលក្សអក្សរ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្ទុកនឹងលាយលក្សអក្សរ យោងទៅលើការព័ទ្ធជុំវិញអត្ថបទរឺនិយាយនៃការបញ្ចាក់(ពាក្យប្រយោគការសន្ទនា ត្រឡប់ ការនិយាយអំពើ អេឡិចត្រូនិច ត្រួតត្រាល្ខោន) គំនិតនេះគឺ ធ្វើដោយវាចារក្នុងអត្ថបទមានអានុភាពលើ ផ្លូវដែលមានការបញ្ចាក់ អោយយើងយល់។ ហេតុនេះនូវបទដ្ឋានមិនអាចទៅទាញហេតុសំអាងមនុស្សក្រៅអត្ថបទទេ។ តាំងពីសហការលិកជាច្រើន ភាសាវិទ្យាបានយកអត្ថបទជាច្រើន ការនិយាយស្តី រឺ ការសន្ទនាវាដូចជាមិនយល់ស្របការវែកញែក នូវការរៀនទំនើបនៃផ្ទុក នឹងលាយលក្សរអក្សរជំនួសដោយអត្ថបទក្នុងពេលកំណត់នៃការវែកញែកសេចក្កីថ្លែងការរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននិងការទំនាក់ ទំនងទៅវិញទៅមករបស់ពួកគេសំរាប់លើកតួយ៉ាងការជួបគា្ន(នៃភាសាវិទ្យា)ការទំនាក់ទំនងគ្នា ការទាក់ទងរវៀងប្រយោគជាច្រើន។

អត្ថបទសង្គម[កែប្រែ]

ធ្វើតាមប្រពៃណីភាសាវិទ្យានៃសង្គមអត្ថបទសង្គម'"បាន រយៈពេលកំណត់ច្បាស់លាស់វត្ថុនែសង្គមដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដូចជាក្រុមទាំង នោះបណ្តាលអោយកើតរឺពួជ។ ថ្មីៗជាច្រើនអត្ថបទសង្គមទោទន់ទៅរកអោយអត្ថន័យក្នុងពេលកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃសង្គមក្នុងការរស់នៅ អធិប្បាយនិងបង្ហាញក្នុងអត្ថបទនិងនិយាយតាមអ្នកប្រើបា្រស់ភាសា។

ទ្រឹស្តីដែលកាន់វិន័យច្រើន[កែប្រែ]

ក្នុងទ្រឹស្តីដែលកាន់វិន័យច្រើននៃអត្ថបទរបស់គាត់ ដែលមានបួនៗក្នុងមួយជួរA ទ័ពជួរមុខDijk ចោលវិញគំនិតវិស័យនិយមនៃអត្ថបទសង្គមនិងបង្ហាញទាក់ទងនោះវាជាទ្រព្យនៃសង្គមតាំងនៅឥទ្ធិពលតែមួយក្នុងការប្រើបា្រស់ភាសាគំនិតនៃជនម្នាក់ ការដាក់នៃអត្ថន័យដោយចូលរួមដូចជាបានតំណាងនិងដែលកំពុងកើតឡើងធ្វើអោយទាន់សម័យជាក់លាក់ធ្វើតែនៅក្នុងគំនិត គំរូ នៃ អ្នកប្រើបា្រស់ភាសា អត្ថបទគំរូ

មានអនុភាពលើ[កែប្រែ]

មានអនុភាពនៃអត្ថបទកំណត់លើការប្រើភាសា រឺ ការនិយាយស្តីជាធម្មតាគឺការរៀនក្នុងឆមាស"ការផ្លាស់ប្តូរ ភាសា"[[ទាន់សម័យ (ភាសាវិទ្យា)|រចនាបថ]] រឺ ចុះឈោ្មះ ឃើញរចនាបថទាន់សម័យ)។ នូវមូលដ្ឋានសន្មត់ជាមុននេះគឺជាភាសាប្រែប្រួលទៅតាមអ្នកប្រើបា្រស់កម្មសិទ្ធិមួយនៃការប្រើបា្រស់ភាសារបស់ពួកគេ(ដូចជាសមេ្លងនិយាយ នៃសទ្ទានុក្រុម ការជ្រើសរើស លំដាប់ពាក្យក្នុងលំដាប់ណាមួយនិងទិដ្ឋភាពផៀងៗនៃ"ការធ្វើរូបមន្ត")ទៅចរន្តដែលទាក់ទងការតាំងនៅ។ ក្នុងវិញ្ញាណនេះប្រើបា្រស់ភាសា រឺ ការនិយាយស្តីប្រហែលបានហៅជាច្រើនរឺគ្មាន "គួរសម" ចំពោះក្នុងអត្ថបទមួយ។ វាគឺជាភាសារឺរយពេលការឡោមព័ទ្ធដាក់កថាខ័ណ្ឌប្រលោមលោករឺថ្នាំង។ ==សេចក្តីបញ្ជាក់==( Reference )

 • De Fina, A., Schiffrin, D., & Bamberg, M. (Eds.). (2006). Discourse and identity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Duranti, A., & Goodwin, C. (Eds.). (1992). Rethinking context. Language as an interactive phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Eckert, P., & Rickford, J. R. (2001). Style and sociolinguistic variation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fetzer, A. (2004). Recontextualizing context. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ghadessy, M. (Ed.). (1999). Text and context in functional linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
 • Givón, Talmy. (2005). Context as Other Minds. Amsterdam: John Benjamins.
 • William Labov (1972). Sociolinguistic patterns. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
 • Leckie-Tarry, H. (1995). Language & context. A functional linguistic theory of register. London: Pinter Publishers.
 • Stalnaker, Robert Culp (1999). Context and content. Oxford: Oxford University Press.