ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សង្គមវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា

សង្គមវិទ្យាគឺជាវិជ្ជាសាស្រ្ដមួយដែលសិក្សាអំពីសង្គមទាំងមូល វិភាគអំពីអ្វីដែលកើតមក អ្វីដែលត្រូវអភិវឌ្ឈន៏។

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សង្គមវិទ្យា"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។