អនុគមន៍ស្ករ៉ឺ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍ស្ករ៉ឺ(Scorer`s function)គឺជាអនុគមន៍ពិសេសដែលតាងដោយ​ Gi(x) និង Hi(x) ។ វាអាចត្រូវគេកំនត់ដោយ

អនុគមន៍ស្ករ៉ឺអាចត្រូវគេកំនត់ជាមួយអនុគមន៍អាយរីផងដែរ ។