អាសាឍ

ពីវិគីភីឌា

ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​៨​នៃ​ចន្ទ​គតិ (ប្រើ​ក្លាយ​ជា​អាសាធ​ក៏​មាន ហៅ​អាសាឍមាសអាសាឡមាស​ក៏​បាន ។ បើ​ឆ្នាំ​ដែល​មានលើក​ខែ (តាមអំណាច​ចន្ទ​គតិ) ត្រូវ​លើក​ត្រង់ខែ​អាសាឍ​នេះ​ អោយ​ជា​ពីរ​ខែ ខែ​អាសាឍ​មុន​ហៅ​បឋមាសាឍ​ ឬប្រថមាសសាឍ "អាសាឍទី១" ខែ​អាសាឍ​ក្រោយ​ហៅ​ទុតិយាសាឍទ្វិតីយាសាឍ "អាសាឍទី២" មាន៣០​ថ្ងៃ​ដូច​ទាំង​ពីរ​ខែ ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ