អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច

ពីវិគីភីឌា

អាស៊ីតនុយក្លេអិក (បារាំង: acide nucléique; អង់គ្លេស: nucleic acid) ជាប៉ូលីមែរបស់នុយក្លេអូទីតដែលភ្ជាប់គ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធផូស្វរឌីអេស្ទែ ដោយក្រុមនៃផូស្វាតដែលជាសមាសភាគនៃសម្ព័ន្ធនឹងភ្ជាប់គ្នារវាងក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលនៅតំណែងទី 5' នៃនុយក្លេអូទីតម៉ូលេគុលមួយជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលនៅតំណែងទី 3' នៃម៉ូលេគុលបន្ទាប់ ធ្វើឲ្យនុយក្លេអូទីតមានសមាសភាគនៃគ្រោងជាភូស្វាតនិងស្ករ និងមានខ្នែងចំហៀងជាបាស អាចបែងចែកបានជា DNA និង RNA។