នុយក្លេអូទីត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នុយក្លេអូទីត (បារាំងnucléotide, អង់គ្លេសnucleotide) ជាសមាសភាគមូលដ្ឋាននៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច ដែលមាននុយក្លេអូស៊ីតនិងក្រុមផូស្វាត ដោយនុយក្លេអូស៊ីតមានបាសអាសូត និងស្ករប៉ង់តូស (មានម៉ូលេគុល 5 នៃកាបូន)។

ក្នុងការរួមគ្នាជានុយក្លេអូទីត បាសនឹងភ្ចាប់ជាមួយនឹងកាបូនទី 1 នៃស្ករប៉ង់តូស និងផូស្វាតភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ករទី 5 នៃប៉ង់តូស ស្ករប៉ង់តូសដែលមាននៅក្នុងនុយក្លេអូទីតមាន 2 ប្រភេទជាស្កររីបូសនិងស្ករដេអុកស៊ីរីបូស