អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២

ពីវិគីភីឌា

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេ២ជាអាំងតរក្រាលនៃអនុគមន៍ដែលមានរាង

វាអាចគណនាដោយបំលែងភាគបែងជាទំរង់ការ៉េ


ករណីឌីគ្រីមីណង់ជាចំនួនវិជ្ជមាន[កែប្រែ]

ដោយសន្មតឌីគ្រីមីណង់ Δ = b2 − 4ac ជាចំនួនវិជ្ជមាន។ ក្នុងករណីនេះតាង u និង Aដោយ

និង

អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២អាចសរសេរ

ដោយពន្លាតប្រភាគ គេបាន

យើងបាន

  (ដែល K ជាថេរអាំងតេក្រាល)

គេទទួលលទ្ធផលនៃអាំងតេក្រាលក្នុងករណី Delta; > 0 គឺ

  (ដែល )

ករណីឌីគ្រីមីណង់ជាចំនួនអវិជ្ជមាន[កែប្រែ]

ដោយសន្មតឌីគ្រីមីណង់ Δ = b2 − 4ac ជាចំនួនអវិជ្ជមាន។ តួទី២នៃប្រភាគ

គឺជាចំនួនវិជ្ជមាន។ នោះអាំងតេក្រាលក្លាយជាដែល K ជាចំនួនថេរ (ថេរអាំងតេក្រាល)