អំបូរភាសាមុនដា

ពីវិគីភីឌា

មុនដា
ការចែកចាយភូមិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌា
ប្រទេសបង់ក្លាដែស
ចំណាត់ថ្នាក់ភាសាវិទ្យាអូស្ត្រូអាស៊ី
  • មុនដា
ភាសាដើមប្រូតូ-មុនដា
ផ្នែករង
ISO 639-2 / 5mun
Glottologmund1335
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃកន្លែងដែលមានអ្នកនិយាយភាសាមុនដាជាច្រើន

អំបូរមុនដាគឺជាអំបូរភាសាមួយនៅក្នុងអំបូរអូស្ត្រូអាស៊ីដែលត្រូវបាននិយាយដោយប្រមាណ ៩ លាននាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដែស