អ្នកប្រើប្រាស់:វិត្ថាវ័ត្ថ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំ​បាទឈ្មោះ​ យ៉ែង វិត្ថាវ័ត្ថ។​

WikiEdu_Program
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកក្រុមការងារជំនាន់ទី១ ឆ្នាំ២០១៤នៃកម្មវិធីអប់រំវិគីភីឌា
(Wikipedia Education Program)