ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ក្រុមការងារវិគីភីឌាជំនាន់ទី១ ឆ្នាំ២០១៤

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះ គឺជាបញ្ជីរាយនាម សមាជិកនៃក្រុមការងាស្ម័គ្រចិត្តសកម្មវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ ដែលបានកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនានាអំពីគម្រោងចំណេះដឹងសេរីរបស់សហគមន៍យើង។
សម្រាប់ព័ត៎មានបន្ថែម សូមទាក់ទង ក្រុមការងាររៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល (វ័ណថារិទ្ធទេព សុវិចិត្រ) ។ សូមអរគុណ!

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ក្រុមការងារវិគីភីឌាជំនាន់ទី១ ឆ្នាំ២០១៤"

ទំព័រចំនួន១៥ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។