អ្នកប្រើប្រាស់:Teav Henglay

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំបាទឈ្មោះទាវ ហេងឡាយជាគ្រូកុំព្យូទ័រ។ខ្ញុំបាទបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេលពីរឆ្នាំនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ នៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនង​សង្គម។សព្វថ្ងៃខ្ញុំក៏ជានិសិត្សឆ្នាំទី៤នៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងមហាវិទ្យាល័យភាសា។ក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏ជា និសិត្សឆ្នាំទី២ក្នុងមហាវិទ្យាល័យពត៍មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តព្រះសីហនុដែរ។


km-1 អ្នកនេះជាជនជាតិខ្មែរដោយបានប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយ៉ាងល្អ