អ្នកម្នាងកេសរ (រឿងនិទាន)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កេសរ
អ្នកម្នាង
រជ្ជកាល ព្រះឧទ័យ
ស្វាមី/មហេសី ឧទ័យ
បុត្រ សុវណ្ណបទុម
ព្រះនាមពេញ
​​

អ្នកម្នាងកេសរ រជ្ជកាល (ឧទ័យ) ក្នុង ​ព.ស​ ៤៣៥​ ​ឆ្នាំមមែ ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ម្នាង​កេសរ ព្រះ​ឧទ័យ​បាន​បុត្រ​មួយ​ព្រះ​អង្គ​ព្រះ​នាម​ព្រះ​សុវណ្ណបទុម