អ្នកសារព័ត៌មាន

ពីវិគីភីឌា
អ្នកសារពត៌មាន

អ្នកសារពត៌មានគឺជាអ្នកដែលសារពត៌មាននៅទូរគមនាគមន៏ ដូចទូរទស្សន៏ដូចវិទ្យុ។ល។ឬកាសែត

និយមន័យសារព័ត៌មាន[កែប្រែ]

សារព័ត៌មានជានិយមន័យមួយក្នុងចំណោមនិយមន័យនៃការសរសេឬសំនេរដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនិងសំនេរតែង សេចក្ដីព្រោះមានលក្ខណៈនៃការសរសេនិងអត្ថន័យរួមដូចគ្នាគឺថាជាការដែលសរសេរៀបរាប់នូវរឿងរ៉ាងនៃហេតុការអ្វីមួយប្រា ប់ដល់បណ្តាអ្នកអានអោយបានយល់ដឹងនូវន័យសេចក្ដីផ្សេងៗដែលកើតមាន។ពេលខ្លងព័ត៌មានត្រូវបានគេអោយណ័យថាជា អត្ថបទដែលនិយាយជាលក្ខណៈសង្ខេបៗនៃអត្ថន័យទាំងមូលដែលកើតមានឡើងឬក៏ជាប្រវត្ដិសាស្រ្តសង្ខេប។ពីព្រោះពេលខ្លះ សារព័ត៌មានត្រូវបានគេសរសេរៀបរាប់នូវព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់ឬហៅបានថារៀបរាប់នូវចំណុចសំខាន់ៗរបស់ហេតុការណ៏ដែល កើតឡើងអោយក្លាយជាអត្ថបទក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺចង់បង្ហាញដល់មិត្តអ្នកអានអោយបានយល់នូងអត្ថន័យដែលកើតឡើ ងនោះ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលសារព័ត៌មានសរសេនោះជាចំណងជើងដែលត្រូវសរសេជាប្រយោគខ្លីៗនិងមានន័យពេញលេញលេញគ្រប់ គ្រាន់ទៅតាមហេតុការណ៏ដែលកើតឡើងនោះ។កាចេញផ្សាញរបស់សារព័ត៌មានឬអត្ថបទសារព័ត៌ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ ទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធនិងអត្ថន័យនៃឃ្លាសេចក្តីរបស់រឿងដែលនិតត្រូវបោះពុម្ភផ្សាយដល់មិត្តអ្នកអាន។ហើយបណ្តាស្ថាប័ណ្ណនៃប្រព័ន្ធ ផ្សាព្វផ្សាយមានតួរនាទីត្រួតពិន្យនូវភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពជាក់លាក់របស់អត្ថបទសារព័ត៌មានដែលនិងចេញផ្សាយ។ការប្រកាន់ យកនូវស្តង់ដាឬក៏អាចថាបានចំពោះនិយាមនៃភាពត្រឹមត្រូវ,គុណភាពនៃសារព័ត៌មាន,ការរចនានូវការសរសេនៃសារព័ត៌មាន។ បណ្តាស្ថាប័ណ្ណជាច្រើនតែងតែធ្វើការត្អូញត្អែចំពោះការដែលសារព័ត៌ត្រូវពប្រឈរមុចខនិងមន្ត្រីដែលមានអំនាចលើឬគ៏ជាមន្ត្រី របស់រដ្ឋាភុបាលដែលបានថានៈធំៗនិងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលត្រូវចេញ ផ្សាយជាពិសេសនោះត្រូវពិនិ។អោយបានច្បាស់រាល់ន័យសេចក្ដីទាំងឡាយដោយមិនអោយលំអៀងទៅលើនណាម្នាក់នោះទេ នោះមានន័យថាមានទំនួលខុសត្រូវប្រៀបបីដូចជាគ្រូពេទ្យដែលកំតែព្យាបាលជម្ងឺដល់អ្នកជម្ងឺព្រោះអាចនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុ ជីវិតរបស់អ្នកជម្ងឺចំពោះអ្នកាសារព័ត៌មានវិញអាចប៉ហពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង។នាពេលបច្ចប្បន្ននេះដោយ មានការអភិវឌ្ឍន៏នូវបច្ចេកវិទ្យកុំព្យូទ័រដូចនេះក៏ជាហេតុដែលបង្កអោយមានភាពងាយស្រួលដល់បណ្តាអ្នកសារព័ត៌ក្នុងការាយកា រណ៏និក្នុងការធ្វើនូវរបាយការណ៏ទាន់ហេតុការណ៏បំផុតឬយើងអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៏។

ការរាយការណ៏ព័ត៌មាន[កែប្រែ]

ការសរសេរនិងការរាយការណ៏នៃសារព័ត៌មានត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើគោលការនួយចំនួនដូចជាត្រូវចោទសួរថា៖ ១ តើនណាឬអ្នកណាដែលជាប់ទាក់ទងនិងហេតុការដែលបានកើតឡើងនោះ។ ២ អ្វីគឺមានន័យថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងជាប្រភេទរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើង ៣ តើហេតុការនោះបានកើតឡើងនៅពេលណា?និងតាំងពីពេលណាមក? ៤ តើព្រឹត្តិការនោះកើតនៅឯណា?នេះសំដៅលើទីតាំងរបស់ហេតុការណ៏។ ៥ តើហេតុអ្វីបានជាមានព្រឹត្តិការបែបនេះកើតឡើង។គឺសំដៅពីមូលហេតុ។ ៦ តើកើតឡើងបានដោយរបៀបណា។ ទាំងប្រាំចំណុចប៉ុន្មានខាងលើនេះជាមូលដ្ឋានគ្រិះសំរាប់ការដែលស្វែងរកអោយឃើញនូវមុលហេតុនៃដំណើរឿងជាពិសេស ទៀតនោះជាឬសគុលនៃការដែលចង់បង្ហាញអោយអស់នូវដើមទងនៃហេតុការមួយដែលត្រូវបានកើតឡើងយ៉ាងសព្វឡគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយ។ពណ្តាញនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាញជាពិសេសសារព័ត៌មានភាគច្រើនតែងមានវត្តមាននៅលើព្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា តាយទូរទស្សន៏,វិទ្យុ,អត្ថបទការសែត,ទស្សនាវដ្តី,និងនាពេលបច្ចប្បន្ននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែ តយ៉ាងច្រើនឥតគណនាបាន។ចំពោះប្រធានបទដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចោទសួរនោះមានគ្រប់បែបយ៉ងនិងគ្រប់ជំពូកទាំងអ ស់ដែលមិនអាចកំណត់បានថាត្រូវសរសេមួយណាអោយពិតប្រាកដនោះបានទេឬក៏ថាប្រធានបទណាមួយដែលជារបស់អ្នកសា រព័ត៌មាននោះបានដែរ។តួរយ៉ាងមានដូចជា៖ប្រធានបទដែលស្ដីអំពីនយោបាយគឺទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ,ដំណឹងក្នុងស្រុកគ្រប់ ប្រភេទបូករួមទាំងសេដ្ឋកិច្ច,ការរកស៊ីឬជំនួញ,សុខភាពនិងឪសថ,ការអប់រំនិងកីឡា,ពេលទំនេរ,ទំម្លាប់,ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ,ស ម្លៀកបំពាក់,ការហូបចុក,ជីវិតសត្វផ្សេងៗ,សុខភាពផ្លូវភេទនិងបញ្ហាផ្លូវភេទ,ទំនាក់ទំនងទូរទៅ។អ្នកសារព័ត៌មានមានតួរនាទីរា យការនូវរឿងរ៉ាវគ្រប់ប្រធានបទដែលស្ថាប័ណ្ណសារព័ត៌មានគិតថាប្រិយមិត្តអ្នកអាននិងអាននូវរឿងរ៉ាវទាំងនោះ។អ្នកសារព័ត៌មា នក៏អាចរាយការណ៏ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅនៃអត្ថបទការសែតដូចជា៖ទស្សនាវដ្ដីសារព័ត៌មាន,ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ,និងបញ្ហាដែល ស្ដីពីសង្គមទូរទៅរួមមានខាងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។អ្នកសារព័ត៌មានក៏តែងតែចេញទៅខាងក្រៅផងដែរដើម្បីស្វែងរកនូវព័ត៌មាន ដែលកើតមានឡើងជារាងរាល់ពេលវេលានៅតាមបណ្កាទីសាធារណៈទូរទៅដើម្បីធ្វើការរាយការណ៏នូវព័ត៌មានទាំងនោះគឺថាអ្ន កសារព័ត៌មានប្រៀបបាននិងមនុស្សដែលមានជើងដប់នោះមានន័យថាមិននៅស្ងាមតែមួយកន្លែងទេគឺតែងតែសួរនូវសំនួរមួយ ឡើងថាតើនៅពេលនេះមានអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើង?និងមុលហេតុអ្វីបានជានាំអោយមានការកើតឡើង?និងមានលទ្ធផ លបែបណានៅពេលអនាគតនោះ?ទាំងនេះសុទ្ធតែជាគំនិតដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែប្រកាន់យកជារៀងរាល់វិនាទីនៃជីវិតជា អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។ចំពោះការដែលទតួលបាននូវព័ត៌មានគឺអាចទទួលបានតាមរយៈទូរស័ព្វគឺថាការដែលធ្វើទំនាក់ទំ នងនិងមនុស្សដែលនៅជិតនិងហេតុការនោះដើម្បីទទួលាបាននូវដំណឹងនិងហេតុការណ៏ដែលកើតឡើងនិងការទទួលបាននូវព័ ត៌មានតាមរយៈកុំព្យូទ័រដោយប្រពន្ធអ៊ិនធើណែតក៏ជាមធ្យោបានមួយដែលបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែប្រើសំរាប់ទទួលបាននូវ ដំណឹងផងដែរក្នុងការរាយការណ៏របស់ពួគគេ។ប៉ុន្តែរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវចេញផ្សាយនៅគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ត្រូតពិន្យ នៅក្នុងបន្ទប់ទត្រូតពិនិត្យមួយដែលមានបណ្តារមន្ត្រីរបស់សារព័ត៌មាននិងបណ្តានិពន្ធនាយកជាច្រើនដែលរត្រួតពិនិត្យទាំងអត្ថ ន័យនិងអត្តរសរបស់អត្ថបទការសែតដែលនិងត្រូវចេញផ្សាយ។អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែស្គាល់អោយបានច្បាស់នូវតំបន់ឌេលហេ តុការនោះបានកើតឡើង,ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលត្រូវសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានជាបពិសេសនោះត្រូវមានទំនាក់ទំនងនិង ព្រឹត្តិការណ៏នោះអោយបានជិតស្និទ្ធនោះមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរាល់ព័ត៌មានដែលខ្លួនបានចេញ ផ្សាយគឺរាល់ពាក្យសម្តីដែលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានអធិប្បាយចេញនោះតើមានភានសុក្រិដឬយ៉ាងណាដែរ។និងពួគគរក៏អាច ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើហេតុការដែលនបាបកើតឡើងនោះអោយបានកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតដូចជាករណីនៃការសម្លាប់ ឬក៏ករណីដែលមានភាពសុំាញុំានិងអ្នកជាទីចាប់អារម្មរបស់អ្នកអានដែលគេរង់ចាំនិងយល់អោយបានច្បាស់បន្ថែមទៀតរាល់ព្រឹត្តិ ការណ៏ដែលកើតមានឡើងនោះ។

ការបោះពុម្ភកាសែត[កែប្រែ]

ការបោះពុម្ភសារព័ត៌មានត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកៗជាច្រើនរួមមានដូចជា៖សារព័ត៌មានសំរាប់អត្ថបទការសែត,សារព័ត៌មានសំរា ប់ទស្សនាវដ្ដី,សារព័ត៌មានសំរាប់ជាការចំណាប់អារម្មណ៏ទូរទៅ,សារព័ត៌មានសំរាប់ជាលក្ខណៈឯកជន,សារព័ត៌មានសំរាប់ជាលក្ខ ណៈការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្តាគេហទំព័រលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត។និងរាល់បណ្តាសារព័ត៌មានទាំងអស់តែតតែមាននូវឧបករណ៏ និងវិធីនៃការយកនូវព័ត៌មាននិងការរាយការណ៏នូវព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាទៅតាមវិធីសាស្រ្តបច្ចេកទេសរបស់គេនីមួយៗដែលគិតថាមា នភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការរាយតការណ៏នូវព័ត៌មានឬបញ្ជូនព័ត៌មាន។ជាឧទាហរណ៏អ្នកសារព័ត៌មានស ហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើនូវវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរាយការណ៏ឬការបញ្ជូននូវព័ត៌មានរបស់ពួគគេគឺថាមា នរូនរាងជាពីរ៉ាមីដផ្កាប់។ដែលរាល់ព័ត៌មានដែលសំខាន់ៗត្រូវបានបញ្ជូ្ននទៅមុននិងជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមការសំខាន់រសប់ព័ត៌មាន រហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃជាប្រភេទព័ត៌មានដែលគិតថាមិនសូវសំខាន់ឬក៏ជាព័ត៌មានដែលទីបញ្ចប់របស់ព័ត៌មាន។ក្នុងការស រសេនូវព័ត៌មានត្រូវតែរៀបព័ត៌មាននោះជាបញ្ជីនូវដំណឹងដែលបានទទួលមកនោះហើយត្រូវគិតថាព័ត៌មានឬចំណុចមួយណាដែល សំខាន់និងត្រូវសរសេមុននិងមួយណាត្រូវសរសេជាបន្តជាបន្ទាប់និងជាចុងក្រោយនៃអត្ថបទនោះ។ហើយអ្នកនិពន្ធនាយកក៏ត្រូវបា នត្រួតពីនិត្យនូវរាល់អត្ថបទដែលនិងត្រូវចេញផ្សាញនោះ។តែចំពោះរឿងដែលជាប្រភេទនៃការរៀបរាប់នោះគឺមានលកខណៈខុស គ្នាទៅនិងព័ត៌មានដែលមានភាពក្តៅនិងទាន់ហេតុការណ៏។ទស្សនាវដ្ដីសារព័ត៌មានតែងតែមានចំណងជើងមានលក្ខណៈទាក់ទា ញនិងមានការសរសេប្លែកៗនិងក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺអោមានភាពទាក់ទាញដល់អ្នកអាន។

ការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មាន[កែប្រែ]

អ្នកសារព័ត៌មានសំរាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុត្រូវតែប្រមូលផ្តុំនូវបណ្តាព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនិងជាក់លាក់សំរាប់ធ្វើ ការផ្សាយចេញដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ទូរទៅបានយល់ដឹងនូវបណ្តាដំណឹងទាំងនោះ។ដូចជាការដែលស្វែងរកអោយបាននូវអត្ថប ទយោងផ្សេងៗរួមមានរបាយការណ៏ដែលបានថតជាខ្សែសំលេងខ្លីដើម្បីជាឯកសារយោងដល់សារព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញទីមួយ អោយមានភាពទាក់ទាញនិងម៉្យាងទៀតនោះត្រូវភស្តុតាងក៏ដូចជាកាដែលបង់បង្ហាញថារាល់ព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញនោះមានល ក្ខណ ពិតប្រាកដទៀតផង។ទាំងអ្នកសម្ពាសន៏ ទាំងអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសន៏ត្រូវមានសកម្មភាពទាក់ទងនិងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតនៅក្នុងការផ្សាយនូវព័ត៌មាននោះឬអាចថាជាប្រវត្តិអ មនិងសារព័ត៌មាននោះផងដែរក្នុងគោលបំណងតែមួយចង់អោយមានភាពទាក់ទាញនិងសកម្ម,រស់រវើកក្នុងការអធិប្បាយរបស់ព័ត៌ មាន។អ្នករាយការណ៏តាមវិទ្យុនិងត្រូវសរសេរនូវសេចក្តីផ្តើមរបស់សារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអានដោយពិធីករវិទ្យុនិងអាចត្រូវបាន ធ្វើការផ្សាយផ្ទាយពីអ្នកដែលត្រូវសម្ភាសន៏តែម្ដង។ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរទស្សវិញពឹងទៅលើអ្វីដែលមើលឃើញឬអាចហៅ បានម្យ៉ាងទៀតថាជាការផ្សាយនូវព័ត៌មនដែលជាក់លាក់និអាចមើលឃើញផ្ទាល់តែម្តង។ចំពោះការរាយការណ៏ព័ត៌មានតាមទូរទ ស្សវិញត្រូវបានប្រើម៉ាស៊ីនថតវីដេអូរជាកត្តាសំខាន់សំរាប់ការធ្វើព័ត៌មានដូចជាការដែលធ្វើជាបទសម្ភាសន៏ជាមួយនិងមនុស្សទូរ ទៅជាពិសេសនោះនៅទីតាំងដែលកើតហេតុតែម្តង។និងអ្នកពិធីករតាមទូរទស្សមិនសូវមានទុកចន្លោះច្រើនសំរាប់ការអត្ថាធិប្បាយ ដូចអ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅយកព័ត៌មានជាក់ស្តែងតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវសរសេរនូវហេតុការនោះអោយបានសព្វគ្រប់ដែលបានកើត ឡើង។

សារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែត[កែប្រែ]

ដោយសរតែវិសាលភាពនៃការីកចំរើននៃប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតបានបង្ករអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ការកើតឡើងឬក៏ការចាប់ ផ្តើមនូវការរីកលូតលាស់កាន់តែធំឡើងៗជាបន្តបន្ទាប់សំរាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាពេលបច្ចប្បន្ននេះដែលត្រូវបានគេអោយឈ្មោះ ថាជាសារព័ត៌មានតាមប្រពន្ធអ៊ិនធើណែត(online-Journlism)។ទាំងនេះដោយសារតែល្បឿននៃការបញ្ជូននៃសារព័ត៌មានបា នលឿននិងទាន់ហេតុការនៅតានប្រពន្ធអ៊ីនធើណែតនិងដោយសារតែការហូរចូលនូវប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាពេល បច្ចប្បន្ននេះនិងជាពិសេសនោះគឺការដែលស្វែងរកបាននូវប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតនៅគ្រប់ទីកន្លែង។វិសាលភាពនៃការរីកចំរើនរបស់ សារព័ត៌មានអ៊ីនធើណែតកានតែមានភាពធំឡើងៗដែលអាស្រ័យទៅដោយឧបករណ៏ដែលមានភាពទំនើបនាពេលថ្មីៗទាំងនេះ។ គឺថានាពេលនេះបណ្តាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការចេញផ្សាយឬក៏ជាការសរសេរនូវព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងលឿនទៅតាមអ្វី ដែលអានធ្វើទៅបានផងដែរ។និងក៏មានបណ្តាគេហទំព័រមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្តល់ជូននូវសេវ៉ាកម្មផ្នែកខងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោ យសេរីនិងគិតតំលៃនោះទេដូចជា៖គេហទំព័រវ៉លស្រ្តីតញូសផេភើ(WallstreetJournal)ញូសយ៉កថាម(New york time)។ការករកើតនៃគេហទំព័រផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធតែជាគេហទំព័រដែលផ្តោតទៅលើសារព័ត៌មានទាំងអស់។

សារព័ត៌មានជាលក្ខណៈបទយកការណ៏[កែប្រែ]

ដោយសរតែវិសាលភាពនៃការីកចំរើននៃប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតបានបង្ករអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ការកើតឡើងឬក៏ការចាប់ ផ្តើមនូវការរីកលូតលាស់កាន់តែធំឡើងៗជាបន្តបន្ទាប់សំរាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាពេលបច្ចប្បន្ននេះដែលត្រូវបានគេអោយឈ្មោះ ថាជាសារព័ត៌មានតាមប្រពន្ធអ៊ិនធើណែត(onlineJournlism)។ទាំងនេះដោយសារតែល្បឿននៃការបញ្ជូននៃសារព័ត៌មានបានលឿ ននិងទាន់ហេតុការនៅតានប្រពន្ធអ៊ីនធើណែតនិងដោយសារតែការហូរចូលនូវប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាពេលបច្ចប្ប ន្ននេះនិងជាពិសេសនោះគឺការដែលស្វែងរកបាននូវប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតនៅគ្រប់ទីកន្លែង។វិសាលភាពនៃការរីកចំរើនរបស់សារព័ ត៌មានអ៊ីនធើណែតកានតែមានភាពធំឡើងៗដែលអាស្រ័យទៅដោយឧបករណ៏ដែលមានភាពទំនើបនាពេលថ្មីៗទាំងនេះ។គឺថា នាពេលនេះបណ្តាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការចេញផ្សាយឬក៏ជាការសរសេរនូវព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងលឿនទៅតាមអ្វីដែ លអានធ្វើទៅបានផងដែរ។និងក៏មានបណ្តាគេហទំព័រមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្តល់ជូននូវសេវ៉ាកម្មផ្នែកខងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោ យសេរីនិងគិតតំលៃនោះទេដូចជា៖គេហទំព័រវ៉លស្រ្តីតញូសផេភើ(WallstreetJournal)ញូសយ៉កថាម(New yorktime)។ការករកើតនៃគេហទំព័រផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធតែជាគេហទំព័រដែលផ្តោតទៅលើសារព័ត៌មានទាំងអស់។

សារព័ត៌មានជាលក្ខណៈបទយកការណ៏[កែប្រែ]

អត្ថបទសាមានគឺមានលក្ខណៈនិងរបៀបនៃការសរសេនិងអត្ថន័យផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមការនិយមសរសេរបស់អ្នកសារ ព័ត៌មានរាងៗខ្លួនជាពិសេសនោះគឺបទយកការណ៏ហើយបណ្តាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈយូរឆ្នាំប្រកបដោយបទពិ សោទន៏។អត្ថបទរៀបរាប់ជាធម្មតាតែងតែមានលក្ខណៈវែងជាងចំណងជើងរបស់អត្ថបទសារព័ត៌មាននិងក្នុងការសរសេរពិពណ៌ នានតែងតែត្រូវបានដាក់រូបភាពនិងឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗដែលជាជាភស្តុតាងអោយអត្ថបទសារព័ត៌មានតបស់យើងមានភាពប្រា កដឡើងថែមទៀត។អត្ថបទវិចារណៈកថាដែលត្រូវសរសេរទាមទារអោយមានការរៀបរាប់ការសង្កេតអោយបានច្រើនទៅលើអ ត្ថបទវិចារណៈកថារបស់ពួកគេនិងការបញ្ចូលបន្ថែមនូវសំលេងអមឬរូបភាពអមនិងកការអត្ថាធិប្បាយនេះ។ចំពោះចំណងជើងរ បស់អត្ថបទសារព័ត៌មានទានទារអោយសរសេរជាអត្ថប្រយោគខ្លីៗនិងបង្កប់ដោយអត្ថន័យទូរលំទូរលាយច្បាស់លាស់មិនធ្វើអោ យអ្នកអានមានអារម្មថាធុញទៅនិងចំណងជើងនៃអត្ថបទសារព័ត៌មាននោះទេ។បណ្តាកម្មិវធីជជែកអំពីសារព័ត៌មានរបស់កម្មវិធី ទូរទស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញនូវទំរង់ឬបែបបទផ្សេងៗគ្នាច្រើនរបស់សារព័ត៌មាន។ហើយស្ទើរតែរាល់កម្មវិធីទាំងនេះដែលអះអា ងថាជាកម្មវិធីសារព័ត៌មានតែមិនបានបំពេញរាល់តំរូវការបស់សារព័ត៌មាននោះទេ។បោះទៅះយ៉ាងណាក៏ដោយវិទ្យុសារណៈរប ស់សហរដ្ខអាមេរិចត្រូវនូវលទ្ធផលដូចគ្នានេះដែរ។រួមសេចក្ដីមកបទយកការណ៏នៅតែរក្សានូវភាពផ្សេងគ្នាវរាងអត្ថបទសារព័ត៌ មាននិងបទយកការនេះដដែល។

សារព័ត៌មានកីឡា[កែប្រែ]

បើនិយាយអំពីអ្នកសារព័ត៌មានសំរាប់កីឡាវិញគឺជាប្រភេទអ្នកសារព័ទ៌មានដែលត្រូវគ្រប់សង្កត់រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលទាក់ ទងនិងសកម្មភាពកីឡាគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការដែលប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្តើបយកនូវជ័យជំនេះនិងពានរង្វាន់ធំតូចគ្រប់កាលៈ ទេសៈ។រាល់ការផលិតទាំងអស់អស់ទាក់ទងតែនិងកីឡាដូចជាករដែលផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុក្ដី,តាមទូរទស្សក្ដី,នៅតាមបណ្តាទ ស្សនាវដ្ដី,និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាសុទ្ធតែជាសកកម្មភាពកីឡាទាំអស់។មានពេលខ្លះគេតែងតែអោយពិន្ទុដណពោះអ្នកសារព័ត៌ មានកីឡាថាជាប្រភេទសារព៧ត៌មានដែលមិនសូវពិពណ៌នាអំពីរឿងហេតុដែលជាក់លាក់ប៉ុន្មាននោះទេ។ព្រឹក្តិការណ៏កីឡារបស់ លោខាងលិចភាគច្រើនដែលបានបង្កើតឡើងគឺមិនមែនសំរាប់តែជាការដែលប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះទេតែវាហាក់បីដូចជាសំរាប់អោ យអ្នកសារព័ត៌មានកីឡាមានសកម្មភាពក្នុងការបង្ហាញនូវការផ្ដិតយកនូវព័ត៌មានផងដែរចំពោះកីលានិងព័ត៌មាន។

អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្ដ[កែប្រែ]

អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្តជាប្រភេទសារព័ត៌មានមួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈនិងការសរសេរដែលផ្តោតលើព្រឹត្តិការដែលកើត មានឡើងនិងទាក់ទងនិងរបបគំហើញវិទ្យាសាស្រ្ត។នោះគឺថារាល់ការបោះពុម្ភផ្សាយនូវអត្ថបទសារព័ត៌មានគឺជាអនុគមន៏នៃវិទ្យាសា ស្រ្ត។អ្នកសារព័ត៌មានប្រភេទនេះត្រូវតែយល់អោយបានច្បាស់នូវដំណើរការរបស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងត្រូវតែរាយការណ៏លំអិតអោយបា នច្រើននូវប្រវត្តិរបស់វិទ្យាសាស្រ្តដែលបានកើតឡើងនិងកំពុងតែកើតឡើងរួមទាំងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងរបប គំហើញទៀតផងដែរ។ពេលខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរក៏តែងតែរើសយកនូវប្រធានបទដែលទាក់ទងនិងរឿងដែលអំពើរ បុណ្យនិងអំពើបាបទៀតផងនិងរាល់អំពើបុណ្យនោះសុទ្ធតែកើតចេញពីវិទ្យាសាស្ត្រជាអ្នកបង្កើតតែម្តង។ដូចជារឿងដែលជាទង្វើនៃរ បបគំហើយខាងគីមីវិទ្យារួមមានថ្មាំពេទ្យជាដើមដែលបណ្តាអ្នកសារព័ត៌មានលើកយកមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយប្រធានបទសារព័ត៌មាន សំរាប់បែបវិទ្យសាស្រ្ត។

អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត[កែប្រែ]

ជាប្រភេទសារព័ត៌មានដែលតែងតែផ្តោតសំខាន់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរឿងហេតុដែលខុសច្បាប់,បទឧក្រិដ្ឋ,ភាពអយុត្តិធម៌ ,អំពើរចារកម្ម,និយាយជារួមទៅជារឿងដែលមិនសមហេតុផលទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមទាំងនាពេល បច្ចុប្បន្ននិងក្នុងអតីតផងដែរ។ហើយប្រធានបទដែលស៊ើបនោះមានកិច្ចការរដ្ឋភិបា,ការរកស៊ីឬការជួញដូរ,និងកិច្ចការនេះត្រូវ ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើការងានោះដែរ។ដូចជាត្រូវប្រជុំនូវក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន,ធ្វើការសម្ភាសន៏,ជជែកវែកញែក,ពេល ខ្លះត្រូវធ្វើការសម្ភាសន៏ដដែលជាច្រើនលើកច្រើនពេលនិងក្នុងរយៈពេលមួយដែលយូរខែនិងអាចឈានដល់រយៈពេលឆ្នាំផង ដែរទៅតាមករណីដែលកើតមានឡើងនោះវាមានភាពស្មុកស្មាញប៉ុណាដែរ។និងម្យ៉ាងវិញទៀតទៅតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង,ក ត្តាល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលផ្ដល់ការប្រកបដោយភាពងាយស្រួលប៉ុណាដែរ។ការចូលរួមចមណែករបស់សារធារណៈជនដែលស្ថិតនៅ ជុំវិញយើងដែរឬទេត្រូវមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើដែលមិនប្រកតីទាំងឡាយណាដែលកើតមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើ បអង្កេត។ការប្រើនូវប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវរាល់ឯកសារដែលទាក់ទង,និងប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតផងដែរបើជាកណីចាំ បាច់ហើយវាក៏ជាវិធីមួយដែលបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួលដ់អ្នកសារព័ត៌ប្រភេទនេះព្រះឯកសារដែលជាប់ទាក់ទងភាគច្រើនតែង តែបានបង្កប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែត។ហើយក៏ជាបណ្តាល័យដែលផ្ទុករាល់ឯកសារដែលយើងត្រូវការផងដែរ។ប៉ុន្តែរាល់ការ តាមដានទាំងនេះត្រូវមានភាពវ័យឆ្លាសចេះយល់និោងបត់បែនតាមកាលៈទេសៈនៃស្ថានភាពទាំងនោះព្រោះមេរៀននៅសាលា វាពិតជាមានភាពខុសគ្នាទៅនិងមេរៀនដែលនៅនិងការអនុវត្តន៏ជាក់ស្ដែងស្រឡះតែម្ដង។ អ្នកសារពត៌មានសែ្វងរកនិវេទន៏និងពត៌មាននឹងយកការណ៌។ អ្នកសារពត៌មានមានវិន័យដូច

  • ពិត
  • ស្វែងរកដោយខ្ជប់ល្អ។
  • ក្នុងពេលធាប់។