អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ពីវិគីភីឌា

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត (អង់គ្លេស: volunteer) មាន​ន័យ​ថា អ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដើម្បី​ផល​ប្រយោជន៍​នៃប្រជាជននិងសង្គម ដោយ​គ្មាន​ការរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកវិញជាប្រាក់ ឬអ្វីផ្សេងទៀត ។ បុគ្គលដែលបានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គម លះបង់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃ ការពារ ដោះស្រាយ និងអភិវឌ្ឍសង្គម ដោយ​គ្មាន​ការរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកវិញជាអ្វីឡើយ ។