ឯករាជស៊ិន

ពីវិគីភីឌា
ឯករាជស៊ិន
ឧកញ៉ាឯករាជនៃកម្ពុជាធិបតី
ក្នុងការិយាល័យ
គ.ស. ១៥១៦ – ប្រ.១៥៦៧
ព្រះមហាក្សត្រចន្ទរាជា
មុនចៅពញារាជតេជៈសុខ
ចៅពញាជំរង់ស្នេហានៃក្រុងមានជ័យ
ក្នុងការិយាល័យ
គ.ស.១៥១៦
ព្រះមហាក្សត្រចន្ទរាជា
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត
ស៊ិន

ឧកញ៉ាឯករាជស៊ិន (កាន់.១៥១៦-១៥៦៧) ជាសេនាទាហានខាងហ្លួងព្រះបាទចន្ទរាជា។ យសសក្ដិពីដំបូងជាំ ចៅពញាជំរង់ស្នេហា

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

យសស័ក្ដិខ្មែរ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ឧកញ៉ាឯករាជនៃកម្ពុជាធិបតី
គ.ស.១៥១៦-ប្រ.១៥៦៧
តដោយ
មិនស្គាល់
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ចៅពញាជំរង់ស្នេហានៃក្រុងមានជ័យ
គ.ស.១៥១៦
តដោយ
មិនស្គាល់