្ក

ពីវិគីភីឌា

្ក (អ.ស.អ.: [kɑ]) ជើង គឺជាព្យញ្ជនៈមួយដែលមានខ្យល់សំឡេង​ក្នុង​ឋាន​បំពង់​ក ជា​សិថិល-អឃោសៈ។ បើសិនជាគិតក្នុងលក្ខណៈនៃសូរសំឡេងអន្តរជាតិវាជាប្រភេទព្យញ្ជនៈមួយបែប ប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះមានតែភាសាខ្មែរទេដែលប្រើព្យញ្ជនៈផ្សំត្រូវត្រួតជើង។

សូមមើល[កែប្រែ]

ព្យញ្ជនៈខ្មែរ
្ក • ្ខ • ្គ • ្ឃ • ្ង
្ច • ្ឆ • ្ជ • ្ឈ • ្ញ

្ដ • ្ឋ • ្ឌ • ្ឍ • ្ណ
្ត • ្ថ • ្ទ • ្ធ • ្ន
្ប • ្ផ • ្ព • ្ភ • ្ម
្យ • ្រ • ្ល • ្វ • ្ស • ្ហ • ្ឡ • ្អ