១៣៨

ពីវិគីភីឌា

១៣៨ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៣៧ និងពីក្រោយលេខ១៣៩

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • ១៣៨គឺចំនួនបណ្តាក់ និងចែកនឹង១, ២, ៣, ៦, ២៣, ៤៦, ៦៩, និង១៣៨ខ្លួនឯង។
  • ១៣៨=២៩+៣១+៣៧+៤១ ជាផលបូកតគ្នានៃចំនួនបឋម។