១៣៩

ពីវិគីភីឌា

១៣៩ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៣៨ និងពីក្រោយលេខ១៤០

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • ១៤៩ ជាចំនួនបឋមទី៣៤ បន្ទាប់ចំនួនបឋម១៣៧ និង ១៤៩
  • ១៣៩ = ១៩ + ២៣ + ២៩ + ៣១ + ៣៧