១៤២

ពីវិគីភីឌា

១៤២ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤១ និងពីក្រោយលេខ១៤៣

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]