ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:ផល្លី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ផល្លីទំព័រ ទីផ្សារតាមអ៊ីមែល ទទេ! ហេតុអ្វី? ខ្ញុំត្រូវលុបវាទេ? --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១៣:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

នេះ ទីផ្សារតាមអ៊ីមែល ដែ ???? --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១៣:២០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)