ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា

រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ ដែលដកស្រង់ចេញមកពីចំណោម រូបភាពពិសេសនានានៅ Wikimedia Commons ។ រូបភាពពិសេស គឺជារូបភាពដែលមានគុណសម្បត្តិពិសេស ទាំងគុណភាពនិងគុណតម្លៃ ហើយត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន័ Wikimedia Commons ។

Receive the Picture of the day via e-mail

(mailing-list)

Receive the Picture of the Day via RSS web feed

(more information)

{{រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ}}을 써서 원하는 문서에 오늘의 그림을 표시할 수 있습니다. 사용법:

  • {{រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ}}
  • {{រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ|Size=000|위치=floatright/floatleft/center}}


វិគីភីឌា:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ/តារាងប្រចាំខែ

រូបភាពប្រចាំខែនេះ[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ/២០២៤-០៥