ការពិភាក្សា:លោកិយបដិច្ចសមុប្បាទ១២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លោកតាអត្ថបទនេះបើដាក់ការពន្យល់ឧទាហរណ៍ ដែលព្រះពុទ្ធលើកឧទាហរណ៍អំពីក្អម ដែលអានន្ទយកទៅចាក់ទឹកចេញទៅប្រហែលកាន់តែយល់ខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀត ព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បដិច្ចសមុបាទធម៌នេះដែរ កន្លែងនឹងឃើញថាព្រះពុទ្ធពន្យល់ក្បោះក្បាយណាស់ ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង០០:៥៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))