កីឡាចាក់សាប

ពីវិគីភីឌា
កីឡាចាក់សាប
Fencing
Final of the Challenge Réseau Ferré de France–Trophée Monal 2012, épée world cup tournament in Paris.
Focusអាវុធដាវ
Olympic sportPresent since inaugural 1896 Olympics
Official websitewww.fie.ch
www.fie.org

កីឡាចាក់សាប (មកពី កីឡា + ចាក់ + សាប [sabre]; អង់គ្លេស: Fencing) គឺជាកីឡានៃការប្រយុទ្ធដោយប្រើដាវ។ The most common version of fencing today, also called olympic fencing or competitive fencing, is divided into three weapon categories: foil, sabre and épée. Classical fencing uses the same three weapons, but approaches fencing as a martial art.

Competitive fencing is one of five sports which has been featured at every one of the modern Olympic Games, the other four being Athletics, Cycling, Swimming, and Gymnastics.

កីឡាចាក់សាបជាការប្រកួតប្រជែង[កែប្រែ]

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

អាវុធ[កែប្រែ]

ឯកសណ្ឋានការពារ[កែប្រែ]

បច្ចេកទេសប្រយុទ្ធ៖ Foil/épée/sabre[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី: