ឃុំទ្រៀល

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទ្រៀល ស្ថិតនៅ ស្រុក ខេត្ត មាន ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិគីរីអណ្ដែត Kiri Andaet
ភូមិរំចេក Rumchek
ភូមិព្នៅ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

60118 ទ្រៀល Triel លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011801 លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011802 លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011803 Pnov លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011804 ស្វាយម្សៅ Svay Msau លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011805 ឈូក Chhuk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011806 ទ្រៀល Triel លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011807 ទន្លេវល្លិ Tonle Voa លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011808 សាលាឃុំ Sala Khum លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011809 កំញ៉ាត Kamnhat លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011810 ត្នោត Tnaot លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

ឃុំ ជាឃុំដែលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ


ភូមិ 6011811 ថ្មី Thmei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011812 រពាក់ពេន Ropeak Pen លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011813 អង្គរនាង Angkor Neang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011814 នាងល្អ Neang L'a លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011815 ប្រខ្នាយ Prakhnay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011816 កំចាយមារ Kamchay Mear លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011817 ដារ Dar លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011818 ក្ដីតាចិន Kdei Ta Chen លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011819 វាលអំពិល Veal Ampil លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011820 ព្រៃវែង Prey Veaeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011821 ថ្នល់ Thnal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 6011822 ប្រិច Prech