ឃុំទ្រៀល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទ្រៀល (អង់គ្លេស: Triel Communce) បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ អតីតកាលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ២២ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៦០១១៨០១ ភូមិគីរីអណ្ដែត Kiri Andaet
៦០១១៨០២ ភូមិរំចេក Rumchek
៦០១១៨០៣ ភូមិព្នៅ Pnov
៦០១១៨០៤ ភូមិស្វាយម្សៅ Svay Msau
៦០១១៨០៥ ភូមិឈូក Chhuk
៦០១១៨០៦ ភូមិទ្រៀល Triel
៦០១១៨០៧ ភូមិទន្លេវល្លិ Tonley Voa
៦០១១៨០៨ ភូមិសាលាឃុំ Sala Khum
៦០១១៨០៩ ភូមិកំញ៉ាត Kamnhat
៦០១១៨១០ ភូមិត្នោត Tnaot
៦០១១៨១១ ភូមិថ្មី Thmei
៦០១១៨១២ ភូមិរពាក់ពេន Ropeak Pen
៦០១១៨១៣ ភូមិអង្គរនាង Angkor Neang
៦០១១៨១៤ ភូមិនាងល្អ Neang L'a
៦០១១៨១៥ ភូមិប្រខ្នាយ Prakhnay
៦០១១៨១៦ ភូមិកំចាយមារ Kamchay Me
៦០១១៨១៧ ភូមិដារ Dar
៦០១១៨១៨ ភូមិក្ដីតាចិន Kdei Ta Chen
៦០១១៨១៩ ភូមិវាលអំពិល Veal Ampil
៦០១១៨២០ ភូមិព្រៃវែង Prey Veaeng
៦០១១៨២១ ភូមិថ្នល់ Thnal
៦០១១៨២២ ភូមិប្រិច Prech