ឃុំធ្មា(ស្រុកជ័យសែន)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំធ្មា(ស្រុកជ័យសែន) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំធ្មា(ស្រុកជ័យសែន)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំធ្មា(ស្រុកជ័យសែន)

ឃុំធ្មា(ស្រុកជ័យសែន) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)