ឃុំប្រឡាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

06080901 អង់ឃ្លាំ Ang Khloam លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06080902 កំពង់វាំង Kampong Veang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06080903 ព្រៃខ្លា Prey Khla លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06080904 ប្រឡាយ Pralay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06080905 គោករវៀង Kouk Rovieng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06080906 អន្លង់ព្រីង Anlong Pring លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06080907 កំព្រាល Kampreal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06080908 កន្ធាន Kanthean លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06080909 នាងសល្ងាច Neang Sa Lngeach លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06080910 ថ្មី Thmei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 11 06080911 ក្រែក Kraek លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 12 06080912 ឈូក Chhuk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 13 06080913 តាទ្រៀល Ta Treal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះតាទ្រាលទៅ តាទ្រៀល 14 06080914 ស្រែតាម៉ែន Srae Ta Maen លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក


East ឃុំ ទ្រា ឃុំ កំពង់ចិចជើង ស្រុកស្ទោង

 West 	ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប
 South 	ឃុំ ម្សាក្រង ស្រុកស្ទោង
 North 	ឃុំ ពពក ស្រុកស្ទោង