ឃុំពង្រ(ស្រុកបារាយណ៍)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពង្រ(ស្រុកបារាយណ៍) ស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៧ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៦០១១៣០១ ភូមិតាព្រៃ Ta Prey
៦០១១៣០២ ភូមិអូររាំង Ou Reang
៦០១១៣០៣ ភូមិពង្រ Pongro
៦០១១៣០៤ ភូមិអមទង Am Tong
៦០១១៣០៥ ភូមិត្រដក់ពង Tradak Pong
៦០១១៣០៦ ភូមិស្រះសំបួរ Srah Sambuor
៦០១១៣០៧ ភូមិថ្នល់កែង Thnal Kaeng

បច្ចុប្បន្នត្រូវបានកាត់ចូលបង្កើតទៅជា ឃុំពង្រ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ