ឃុំពន្លៃ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពន្លៃអាចសំដៅទៅលើ៖

ភូមិ​នៃឃុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកមាន÷ ភូមិ​កែវឡាត ភូមិជាងហ្លួង ភូមិជើងខ្នារ ភូមិ​ពន្លៃ ភូមិ​ស្វាយ​គយ និងភូមិអូរ