ឃុំសឹង្ហ(ស្រុកសំរោង)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសឹង្ហ(ស្រុកសំរោង) (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ មាន ភូមិ÷

ឃុំសឹង្ហ(ស្រុកសំរោង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំសឹង្ហ(ស្រុកសំរោង)

ឃុំសឹង្ហ(ស្រុកសំរោង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Soengh លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក តាមប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃ ភូមិ 21070901 ឈូកសខាងជើង Chhuk Sa Khang Cheung លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070902 ឈូកសខាងត្បូង Chhuk Sa Khang Tboung លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070903 ក្ដី Kdei លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070904 ព្រៃខ្លា Prey Khla លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070905 ត្រពាំងកី Trapeang Kei លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070906 វែង Veaeng លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070907 ទន្លាប់ Tonloab លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070908 ប៉ាណា Pa Na លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070909 កាយបាំង Kay Bang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070910 ក្រាំងត្រែង Krang Traeng លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070911 សឹង្ហ Soengh លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070912 ត្រពាំងប្រីយ៍ Trapeang Prei លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070913 អង្គក្ដី Angk Kdei លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070914 ក្រាំងស្ដៅ Krang Sdau