ឃុំស្ដៅ(ស្រុកសង្គមថ្មី)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្ដៅ(ស្រុកសង្គមថ្មី) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំស្ដៅ(ស្រុកសង្គមថ្មី)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្ដៅ(ស្រុកសង្គមថ្មី)

ឃុំស្ដៅ(ស្រុកសង្គមថ្មី) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)