ឃុំស្រើង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្រើង (អង់គ្លេស: Sraeung Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំស្រើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៦០៥០៤០១ ភូមិត្នោតជួរ Tnaot Chuor Village
៦០៥០៤០២ ភូមិអន្លង់ស្លែង Anlong Slaeng Village
៦០៥០៤០៣ ភូមិបឹងខ្វែក Boeng Khvaek Village
៦០៥០៤០៤ ភូមិបេង Beng Village
៦០៥០៤០៥ ភូមិស្វាយ Svay Village
៦០៥០៤០៦ ភូមិជាំបឹង Choam Boeng Village
៦០៥០៤០៧ ភូមិទំនប់ Tumnob Village
៦០៥០៤០៨ ភូមិថ្មី Thmei Village
៦០៥០៤០៩ ភូមិស្រើង Sraeung Village
  • យោងតាមលេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក