ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រអសង្ស័យកម្ម

ពីវិគីភីឌា
Disambiguation
Guideline (talk)

Style guide (talk)
WikiProject (talk)
Reader help (talk)


Dos and don'ts


{{Disambiguation}}


Disambig category
Cleanup category
Dab pages with links


CJKV task force
Suggestions

Disambiguation in Wikipedia is the process of resolving the conflicts that occur when articles about two or more different topics could have the same "natural" page title. This category contains disambiguation pages: non-article pages containing links to other Wikipedia articles and disambiguation pages.

Disambiguation pages are added to Category:Disambiguation pages by placing the {{Disambiguation}} template on the page itself. Other templates are available that place articles in more specific disambiguation subcategories. An article may also be assessed as "disambiguation-class" by various WikiProjects by including "|class=Disambig" in a WikiProject template on the talk page of the disambiguation article. This places the article's talk page in a subcategory of Category:Disambig-Class articles.

Notes[កែប្រែ]

  • Do not include this category manually in articles; the {{Disambiguation}} template automatically does this.
  • Do not add articles to these sub-categories or create additional sub-categories until you read Manual of Style (disambiguation pages)—most of the sub-categories do not comply with the MOS and will be removed.
  • Links to disambiguation pages other than from the top of articles are usually mistakes. Find and fix them at disambiguation pages with links.

Lists of disambiguation pages:

Disambiguation pages can include links to Wiktionary, using {{wiktionary}}.

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Category:Disambiguation pages ទេ

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។