ប្រអប់ខ្សាច់

Pp-move-indef
ពីវិគីភីឌា

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

ប្រអប់ខ្សាច់ (Sandbox) អាចសំដៅទៅលើ៖

Computing[កែប្រែ]

Music or entertainment[កែប្រែ]