ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:បញ្ជីរាយនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ មូលនិធិអភិវ្ឍន៏សហគមន៏កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

Community Development  Fundation Battambang

របាយការណ៏ មូលនិធិអភិវឌ្ឃន៏សហគមន៏កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ CDF ខេត្តបាត់ដំបងៈ ចំនួនសហគមន៏ ៣៨ ចំនួនសមាជិក ១.៩៧១ សរុបប្រាក់សន្សំចំនួន ២៥.៧៦៤.២០៥៛ ចំនួនសមាជិកភ្ជាប់មូលនិធិ ៨៤៤នាក់ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៤,៥១៦,០០០៛ សហគមន៏មហាអង្គរមានទឹក ប្រាក់បដិភាគសល់ពីដាក់លូកាលពីថ្ងៃទី ២៨/១១/២០០៥ មានចំនួន ៣០០,០០០៛ សហគមន៏អណ្តូងចេញមានទឹក ប្រាក់បដិភាគសល់ពីដាក់លូកាលពីថ្ងៃទី ២០/០១/២០០៨ មានចំនួន ៣៣០,០០០៛ សហគមន៏អណ្តូងចេញបានដាក់ប្រាក់ភ្ជាប់បណ្តាញកាលពីថ្ងៃទី ២០/០១/២០០៨ មាន ចំនួន ១,០០០,០០០៛ ហិបសង្រ្គោះចំនួន ៣១៥,៥០០៛ អត្រាការប្រាក់ចំនួន ៧,០៣០,៤០០៛ ទឹកប្រាក់ បរិច្ចាគបានមកពីសមាជិកក្នុងសហគមន៏ ចំនួន៤២០,០០០៛ នៅថ្ងៃទី ០៦/០៤/២០០៨ ទឹកប្រាក់បានមក គណៈប្រតិភូ ឧប្បត្ថមចំនួន ៧៣៣,០០០៛ ថ្ងៃទី ២០/១២/២០១០ ទឹកប្រាក់បានមកគណៈប្រតិភូ ឧប្បត្ថមចំនួន ២៩០,០០០៛ ថ្ងៃទី ២០/១២/២០១០ CSNC បានផ្តល់ទឹកប្រាក់ជាគ្រាប់ពូជដល់ CDF ខេត្តបាត់ដំបងចំនួន ៥០,០០០,០០០៛ ថ្ងៃទី ២០/១២/២០១០ ទឹកប្រាក់បរិច្ចាគបានមកពីតាមសហ គមន៏ ៣៥ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៨៨,៥០០៛ ថ្ងៃទី ២០/១២/២០១០ អង្គការបន្ទាយស្រីបានឧប្បត្ថម ទឹកប្រាក់ចំនួន ៤,០០០៛ ថ្ងៃទី ២០/១២/២០១០ CSNC បានឧប្បត្ថមដល់ មូលនិធិអភិវឌ្ឃន៏សហគមន៏ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ខេត្តបាត់ដំបងមានទឹកប្រាក់ចំនួន ២,០០0០៛ គឹតត្រឹមថ្ងៃទី 25/09/2012 សរុបទឹក ប្រាក់ចំណូលទាំងអស់មានចំនួន ៩៣,១២៧,៦០៥៛ ។ ការចំណាយទឹកប្រាក់ផ្សេងៗកន្លងមក សរុបទឹកប្រាក់CDFខេត្តបាត់ដំបងបានចំណាយសម្រាប់ធ្វើឥណទានសមាជិកក្នុងសហគមន៏ និង ផ្ញើរនៅធានាគារទាំងអស់ ចំនួន 85,859,100 ៛ នៅសល់ក្នុងបណ្តាញ CDF ខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន 7,268,505៛

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ចំនួនប្រាក់ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ចំនួន ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ចំនួន ប្តីអ្នកខ្ចី ប្រពន្ធខ្ចី សន្សំ សន្សំ ប្រាក់(ខ្ចីចាស់) ប្រាក់(ខ្ចីចាស់) ប្រាក់(ខ្ចីថ្មី) ប្រាក់(ខ្ចីថ្មី) 1 ប៊ុន សុខា 9/3/2009 500,000 2 សៅ ឆូយ ញ៉ឹក ពៅ ​​​​​​​​​​​11/7/2009 ​​​​400,000​​​​​ 28/12/2011 ​​​​50,000 3 នី យ៉ារី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2/7/2009 ​​​​400,000 4 សន សាលី បឿន សុផៃ ​​​​​​​​​11/7/2009​​​ 100,000 5 នៅ វណ្ណា សំ សុ​ខា ​​​​​​​​​​​7/3/2010​​​​​​ 200,000 6 សំ គង់ សឿន គន្ធា 7/3/2010 200,000 7 លី សុខន 13/7/2009 100,000 8 ជា ស្រេង សាំង សុភាព 24/04/2010 500,000 9 ឈឹន សាលី ឡុង សាខុម 17/6/2009 150,000 10 ចៅ សុខនី សំ គន្ធា 30/1/2008 250,000 11 មោង ឆៃបូរី ចាន់ ឡាត់ 6/1/2009 100,000 12 លី សំបូ សុន គន្ធា 30/5/2010 100000 13 ញ៉ែម វិន ឆាវ វុន 3/2/2010 1,000,000 14 ម៉ាន់ ចយ ឌុជ ឈុំឌឿន 16/2/2010 150,000 5/012011 50,000 15 លី សុខា គុំ សុឃួន 21/4/2009 100,000 16 គឹម ស៊ីវ៉ុង នៅ ល័ក្ខិណា 10/8/2009 300,000 17 សៀន ប្រម ធឿន សាវឿន 18/6/2009 150,000 18 ហុង ស្រីណុច 24/01/2010 250,000 19 ជឹម ដារ៉ា ប្រឹម ស្រីម៉ុម 24/01/2010 1,000,000 5/012011 50,000 20 ផាន សុផល អង់ ស្រីពៅ 5/1/2009 42,500 21 ចុន សុវណ្ណរ៉ា ស៊ឹង ស្រីម៉ុម 10/2/2009 100,000 22 ឃុន ឃួន សៅ ឡា 24/5/2009 700,000 23 ណាំ រ៉ាវ័ន្ត 3/11/2008 150,000 24 សេង គឹមយ៉ុង 2/3/2010 250,000 5/1/2011 50,000 25 សំ សុជាតិ ប៊ិន សារ៉ាយ 19/1/2010 170,000 26 ភិន សារ៉ុំ ចាយ មាស 15/6/2010 200,000 27 ស៊ុន សុបិន្ត សឹង អៃ 3/10/2010 250,000 5/1/2011 50,000 28 អ៊ុក សារ៉េត ឈឹម សន 25/5/2010 100,000 5/1/2011 50,000 29 អ៊ុកនន 11/11/2008 85,000 30 យុត មុនី ជា ខាំ 14/1/2009 40,000 31 យាន រ៉ាស៊ីន 8\05\2010 150,000 32 អ៊ុំ រដ្ឋា អ៊ូ លី 14/7/2009 400,000 33 ជា វ៉ឹត ម៉ន ម៉េន 12/7/2009 50,000 34 ប៊ុន ស្រេង ប៉ិច ណារិន 23\01\2010 250,000 ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ចំនួនប្រាក់ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ចំនួន ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ចំនួន ប្តីអ្នកខ្ចី ប្រពន្ធខ្ចី សន្សំ សន្សំ ប្រាក់(ខ្ចីចាស់) ប្រាក់(ខ្ចីចាស់) ប្រាក់(ខ្ចីថ្មី) ប្រាក់(ខ្ចីថ្មី) 35 ផាត់ ប៊ុនថន លឿន គឹមហាន់ 8/7/20109 8/2/2010 250,000 5/1/2011 50,000 36 សួន ម៉ាលីម 31\1\2010 200,000 37 ផាត់ ប៊ុនថន លឿន គឹមហាន់ 8/7/20109 29/1/2010 250000 5/1/2011 50,000 38 គាំ ម៉ៅ ស្តើង យ៉េន 9\2\2010 100,000 39 សុខ សារឿន ម៉ាន់ សុវណ្ណ 20/7/20109 3/6/2010 150,000 25/12/2010 50,000 40 ហៃ សំណាង ឈឿន ធា 1/12/2010 50,000 41 ជា សំអុល 21\2\2010 50,000 42 សឿប សុភា 3\3\2010 70,000 43 យុត មុនី ជា ខាំ 7/3/2010 250,000 44 រៀម ឈឿន ទេព ស៊ីថា 30/3/2010 250,000 45 ឆយ ចាន់ធឿន 14/1/2010 150,000 46 ធឹង ប៊ុនលី 1\4\2010 100,000 47 សាន គន្ធា 1\4\2010 100,000 48 លី សម្បត្តិ ប៉ុល សុភី 7\5\2010 150,000 49 លី ចំរើន សំ រ៉ា 7\5\2010 150,000 50 ម៉ាន់ សុផល រ៉ម អៀប 7/5/2010 150,000 25/12/2010 50,000 51 ព្រុំ ចំរើន 25/12/2009 300,000 52 ម៉ៅ សុខា ឈឹម សារួន 27/10/2010 90,000 53 រិន យាន នុន សាឯម 2/3/2010 500,000 54 យុត មុនី ជា ខាំ 11/1/2009 200,000 55 មឿង ធឿង ហាក់ សៀង 1/11/2008 26/12/2010 150,000 56 ឡុង ស្រីស 5/10/2009 27/12/2010 150,000 57 ប៉ាន រួន សៅ ទួម 25/8/2005 27/12/2010 150,000 58 មៀឃ លាន 25/8/2005 5/1/2011 150,000 59 ជា ថាញ់ 3/12/2007 5/1/2011 150,000 60 ឃុន វិបុល 5/10/2009 5/1/2011 150,000


cMnYnR)ak;x©Icas;srub cMnYnR)ak;x©IfµIsrub 12,397,500 1,400,000

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "បញ្ជីរាយនាម"

ទំព័រចំនួន៥ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។