បញ្ជីរាយនាម ខេត្ត ក្រុង និងកោះខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម

ពីវិគីភីឌា
លេខរៀង ឈ្មោះ ខេត្ត ក្រុង កោះ ជាអក្សរឡាតាំង ជាភាសាចិន ជាភាសាយួន ឆ្នាំនៃវៀតណាមលុកលុយ
ខេត្តព្រះត្រពាំង ខេត្ត Preah Trapeang​ 茶荣/荣平 Trà Vinh (Vĩnh Bình) ប្រ.១៧៣១, ១៨៤០
ខេត្តឃ្លាំង ខេត្ត Khleang 朔庄 Sóc Trăng ប្រ ១៧៥៨, ១៨៤០
ខេត្តមាត់ជ្រូក ខេត្ត Moat Chrouk 安江 An Giang ប្រ.១៧១៥, ១៧៥៧
ខេត្តក្រមួនស ខេត្ត Kramuon Sâ 瑞秋 Rạch Giá ប្រ.១៧១៥, ១៧៥៧, ១៧៥៨
ខេត្តពលលាវ ខេត្ត Pol Leav 薄寮 Bạc Liêu ប្រ.១៨៤០
ខេត្តទឹកខ្មៅ ខេត្ត Tưk Khmau 金瓯 Cà Mau ប្រ.១៨៤០
ខេត្តពាមបន្ទាយមាស ខេត្ត Peam Bânteay Meas 河仙 Hà Tiên ប្រហែល១៧១៥
ខេត្តព្រែកឫស្សី ខេត្ត Prèk Russei 芹苴 Cần Thơ ប្រ.១៧៥៨, ១៨៤០
ខេត្តលង់ហោរ ខេត្ត Long Hor 永隆 Vĩnh Long ប្រ.១៧៣១
១០ ខេត្តពាមបារាជ ខេត្ត Peam Barach 龙川 Long Xuyên ប្រ.១៧១៥, ១៧៣១
១១ ខេត្តរោងដំរី ខេត្ត Roûng Dâmrei 西宁 Tây Ninh ប្រ.១៧៧០
១២ ទីក្រុងព្រៃនគរ ទីក្រុង Prey Nokor 胡志明市/西贡 Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ប្រ.១៦៩៦
១៣ ខេត្តទួលតាមោក ខេត្ត Tuol Ta Moûk 平阳/土龙蒙特 Thủ Dầu Một ប្រ.១៦៩៦
១៤ ខេត្តផ្សារដែក ខេត្ត Phsar Dèk 沙沥 Sa Đéc ប្រ.១៧៥៧
១៥ ខេត្តចង្វា​ត្រពាំង (កំពាប់​ស្រកា​ត្រី) ខេត្ត Chângva Trâpeang (Kâmpéâp Srâka Trei) 边和 Biên Hòa ប្រ.១៦៥១
១៦ ខេត្តមេ ស ខេត្ត Mé Sâ 美萩 Mỹ Tho ប្រ.១៧៣១
១៧ ខេត្តព្រះសួគ៌ា ខេត្ត Preah Suorkea 巴地头顿 Bà Rịa ប្រ.១៦៥១
១៨ ខេត្តកោះគង ខេត្ត Koh Kong 前江/鵝貢 Gò Công ប្រ.១៧៣១
១៩ ខេត្តកំពង់ឫស្សី ខេត្ត Kâmpong Russei 槟知 Bến Tre ប្រ.១៧៣២
២០ ខេត្តកំពង់គោ ខេត្ត Kâmpong Koû 新安 Tân An ប្រ.១៦៦៩
២១ ខេត្តអូរកាប់ ខេត្ត O Kap 头顿 Vũng Tàu ប្រ.១៦៥១
២២ កោះត្រឡាច កោះ Koh Trâlach 昆岛 Côn Đảo (Côn Sơn) ប្រ.១៧៦៥
២៣ កោះត្រល់ កោះ Koh Trâl 富国岛 Phú Quốc ប្រហែល ១៩៣៩

កំពាប់​ស្រកា​ត្រី = កំពប់​ស្រកា​ត្រី (?)

ស្លា​តម្ពុល Lai Vung 来源县(Đồng Tháp)同塔

កំពង់ហ្លួង (Vĩnh Long)永隆

កោះទុង (Cù Lao Dung)古劳蓉县