ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Macroeconomics is a branch of economics that deals with the performance, structure, and behavior of a national or regional economy as a whole.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន២ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន២។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។