កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ពីវិគីភីឌា
សេដ្ឋកិច្ច

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមទូទៅ
មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច · ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិគំនិតសេដ្ឋកិច្ចHistory of economic thought
វិធីសាស្ត្រ · Heterodox approaches
វិធីបច្ចេកទេសTechnical methods
Mathematical · Econometrics
Experimental · គណនេយ្យជាតិNational accounting
Fields and subfields

ឥរិយាBehavioral · វប្បធម៌ · វិវត្តន៍
កំណើន · អភិវឌ្ឍន៍ · ប្រវត្តិ
អន្តរជាតិ · ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
សេដ្ឋកិច្ចរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេដ្ឋកិច្ចសាធារណៈ និងសុខុមាលភាព
សុខាភិបាល · អប់រំ · សុខុមាលភាព
ប្រជាសាស្ត្រ · ការងារ · បុគ្គលិក
គ្រប់គ្រង · គណនាComputational
Business · ព័ត៌មាន · ទ្រឹស្ដីល្បែង (Game theory)
អង្គការឧស្សាហកម្មIndustrial organization · ច្បាប់
កសិកម្ម · ធនធានធម្មជាតិ
ធម្មជាតិ · Ecological
ទីក្រុង · ជនបទ · តំបន់ · ភូមិសាស្ត្រ

បញ្ជីរាយនាម

Journals · Publications
Categories · ប្រធានបទ · Economists

ធុរកិច្ចនិងសេដ្ឋសាស្ត្រ
GDP real growth rates, 1990–1998 and 1990–2006, in selected countries.
Rate of change of Gross domestic product, world and OECD, since 1961
Economic growth caused the production-possibility frontier to shift outward.

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច (អង់គ្លេស: Economic growth) គឺជាកើនឡើងនៃបរិមាណផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលបានផលិតឡើងដោយ

ប្រទេសមួយក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយ។ It is conventionally measured as the percent rate of increase in real gross domestic product, or real GDP. Growth is usually calculated in real terms, i.e. inflation-adjusted terms, in order to net out the effect of inflation on the price of the goods and services produced. In economics, "economic growth" or "economic growth theory" typically refers to growth of potential output, i.e., production at "full employment," which is caused by growth in aggregate demand or observed output.

As an area of study, economic growth is generally distinguished from development economics. The former is primarily the study of how countries can advance their economies. The latter is the study of the economic aspects of the development process in low-income countries.

As economic growth is measured as the annual percent change of gross domestic product (GDP), it has all the advantages and drawbacks of that measure.


អ្នកសេដ្ឋកិច្ចកំណើនល្បីៗ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តេីអតិផរណាគឺជាអ្វី​ តេីបរិត្ដផរណាគឺជាអ្វី

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

 • Joseph Halevi, David Laibman and Edward J. Nell (eds.) (1992) Beyond the Steady State: Essays in the Revival of Growth Theory, edited with , London, UK:
 • Barro, Robert J. (1997) Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press: Cambridge, MA.
 • Argyrous, G., Forstater, M and Mongiovi, G. (eds.) (2004) Growth, Distribution, And Effective Demand: Essays in Honor of Edward J. Nell. New York: M.E. Sharpe.
 • Galor, O. (2005) From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory. Handbook of Economic Growth, Elsevier.
 • Jones, Charles I. (2002) Introduction to Economic Growth 2nd ed. W. W. Norton & Company: New York, N.Y.
 • Kirzner, Israel. (1973) Competition and Entrepreneurship
 • Puthenkalam, John Joseph, "Integrating Freedom, Democracy and Human Rights into Theories of Economic Growth", Manila, 1998.
 • Lucas, Robert E., Jr. (2003) The Industrial Revolution: Past and Future, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Annual Report online edition Archived 2007-11-27 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 • Mises, Ludwig E. (1949) Human Action 1998 reprint by the Mises Institute
 • Schumpeter, Jospeph A. (1912) The Theory of Economic Development 1982 reprint, Transaction Publishers
 • Weil, David N. (2008) Economic Growth 2nd ed. Addison Wesley.
 • Vladimir N. Pokrovskii (2011) Econodynamics. The Theory of Social Production, Springer, Berlin.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

អត្ថបទនិង lectures[កែប្រែ]

ទិន្នន័យ[កែប្រែ]