ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ពីវិគីភីឌា
Library cataloging and classification
Universal Decimal Classification:3

The social sciences are academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals including anthropology, economics, geography, history, political science, psychology, social studies, and sociology. The social sciences comprise the scientific study of the human aspects of the world.

See also: Behavioural sciences.


កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន២ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន២។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។