រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាលសាធារណៈ (អង់គ្លេសPublic administration) គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល ហើយវាក៏ជាមុខវិជ្ជាសិក្សាមួយផងដែរ ដែលផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងត្រៀមរៀបចំមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ការចូលធ្វើការនៅក្នុងសេវាសាធារណៈ។ [១]

  1. Random House Unabridged Dictionary