រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Public administration is both an academic discipline and a field of practice; the latter is depicted in this picture of US federal public servants at a meeting.

រដ្ឋបាលសាធារណៈ (អង់គ្លេសPublic administration) គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល ហើយវាក៏ជាមុខវិជ្ជាសិក្សាមួយផងដែរ ដែលផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងត្រៀមរៀបចំមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ការចូលធ្វើការនៅក្នុងសេវាសាធារណៈ។ [១] As a "field of inquiry with a diverse scope" its "fundamental goal... is to advance management and policies so that government can function."[២] Some of the various definitions which have been offered for the term are: "the management of public programs";[៣] the "translation of politics into the reality that citizens see every day";[៤] and "the study of government decision making, the analysis of the policies themselves, the various inputs that have produced them, and the inputs necessary to produce alternative policies."[៥]


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

Societies[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ និងឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Random House Unabridged Dictionary
  2. Handbook of Public Administration. Eds Jack Rabin, W. Bartley Hildreth, and Gerard J. Miller. 1989: Marcel Dekker, NY. p. iii
  3. Robert and Janet Denhardt. Public Administration: An Action Orientation. 6th Ed. 2009: Thomson Wadsworth, Belmont CA.
  4. Kettl, Donald and James Fessler. 2009. The Politics of the Administrative Process. Washington D.C.: CQ Press.
  5. Jerome B. McKinney and Lawrence C. Howard. Public Administration: Balancing Power and Accountability. 2nd Ed. 1998: Praeger Publishing, Westport, CT. p. 62

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

Suggested reading[កែប្រែ]

  • Dubois, H.F.W. & Fattore, G. (2009), 'Definitions and typologies in public administration research: the case of decentralization', International Journal of Public Administration, 32(8): 704–727.
  • Jeong Chun Hai @Ibrahim, & Nor Fadzlina Nawi. (2007). Principles of Public Administration: An Introduction. Kuala Lumpur: Karisma Publications. ISBN 978-983-195-253-5
  • Smith, Kevin B. and Licari, Michael J. Public Administration — Power and Politics in the Fourth Branch of Government, ISBN 1-933220-04-X
  • White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.
  • Donald Menzel and Harvey White (eds) 2011. The State of Public Administration: Issues, Challenges and Opportunity. New York: M. E. Sharpe.