ជយេន្ទ្របណ្ឌិត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជយេន្ទ្របណ្ឌិត រជ្ជកាល (សូយ៌្យវម៌្មទី១ និង ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២) លោកជាប្អូនថ្លៃនៃព្រះបាទសូយ៌្យវម៌្មទី១ ហើយលោកកាលនៅជារាជបុរោហិតមានគោរម្យងារថា ធូលីជេង កំម្រតេង អញឝ្រីជយេន្ទ្របណ្ឌិត។ ក្រោយមកទៀតក្នុងរាជ្យរបស់បុត្រសូយ៌្យវម៌្មទី១ គឺេវ្រះបាទឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ លោកគឺជាគុរុ នៃព្រះអង្គ ដែលមានងារថា វ្រះកម្រតេង អញឝ្រីជយេន្ទ្របណ្ឌិត