តារាងនៃស៊េរីគណិតវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា

ផលបូកនៃស្វ័យគុណ[កែប្រែ]

ដែល ជាចំនួនប៊ែរនូយី(Bernoulli number)ទីk
ដែល ជាអនុគមន៍ហ្សេតារីម៉ាន(Reimann zeta function) ។

ស៊េរីស្វ័យគុណ[កែប្រែ]

ផលបូកអនន្ត (ចំពោះ )       ផលបូកមិនអនន្ត
ដែល ជាពហុលោការីត(Polylogarithm)នៃ .

ភាគបែងធម្មតា[កែប្រែ]

 • ចំពោះ
 • ចំពោះ

ភាគបែងមានហ្វាក់តូរ្យែល(Factorial denominators)[កែប្រែ]

ស៊េរីជាច្រើនដែលកើតឡើងពីទ្រឹស្តីបទតាយលើ(Taylor's theorem)​មានមេគុណដែលមានហ្វាក់តូរ្យែល ។

 • (c.f. មធ្យមនៃរបាយព័យសុង(Poisson distribution))
 • (c.f. ម៉ូម៉ង់ទី២នៃរបាយព័យសុង)


ភាគបែងមានហ្វាក់តូរ្យែលសាំញ៉ាំ(Modified-factorial denominators)[កែប្រែ]

 • ចំពោះ
 • ចំពោះ

ស៊េរីទ្វេធា(Binomial series)[កែប្រែ]

ស៊េរីទ្វេធា (រួមទាំងរឹសការេនៃ ហើយស៊េរីធរណីមាត្រអនន្តចំពោះ ):

រឹសការេ:

 • ចំពោះ

ស៊េរីធរណីមាត្រ:

 • ចំពោះ

ទំរង់ទូទៅ:

 • ចំពោះ ហើយចំពោះគ្រប់ចំនួនកុំផ្លិច
ដោយសំរួលមេគុណទ្វេធា
 • [១]
 • [១]
 • [១]
 • [១]

មេគុណទ្វេធា(Binomial coefficients)[កែប្រែ]

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ[កែប្រែ]

ផលបូក នៃ ស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស មានក្នុងស៊េរីហ្វូរៀរ(Fourier series)​ ។

មិនមានចំណាត់ថ្នាក់[កែប្រែ]

 1. ១,០ ១,១ ១,២ ១,៣ Theoretical computer science cheat sheet